English German Italian French Spanish
Portuguese Russian Chinese (Simplified) Korean Japanese
Genre of movie: horror

Genre of movie: horror

Phase IV - 1974
RatingRating: 6.4/10
Year of Release: 1974Year of Release: 1974
USAProduced in: USA
Philosophy of a Knife - 2008
RatingRating: 5.2/10
Year of Release: 2008Year of Release: 2008
Russia, USAProduced in: Russia, USA
Playgirl Killer - 1968
RatingRating: 5.0/10
Year of Release: 1968Year of Release: 1968
CanadaProduced in: Canada
Intruder - 2008
RatingRating: 3.6/10
Year of Release: 2008Year of Release: 2008
USAProduced in: USA
Horror Safari - 1982
RatingRating: 2.2/10
Year of Release: 1982Year of Release: 1982
Hong KongProduced in: Hong Kong
Invisible Invaders - 1959
RatingRating: 4.8/10
Year of Release: 1959Year of Release: 1959
USAProduced in: USA
Invasion of the Bee Girls - 1973
RatingRating: 5.0/10
Year of Release: 1973Year of Release: 1973
USAProduced in: USA
"Poltergeist: The Legacy" - 1996
RatingRating: 6.7/10
Year of Release: 1996Year of Release: 1996
Canada, USAProduced in: Canada, USA
Invisible Temptation - 1996
RatingRating: 2.7/10
Year of Release: 1996Year of Release: 1996
USAProduced in: USA
Popcorn - 1991
RatingRating: 5.3/10
Year of Release: 1991Year of Release: 1991
USAProduced in: USA
The Island of Dr. Moreau - 1996
RatingRating: 4.3/10
Year of Release: 1996Year of Release: 1996
USAProduced in: USA
Island of the Dead - 2000
RatingRating: 3.0/10
Year of Release: 2000Year of Release: 2000
USAProduced in: USA
Monster - 1980
RatingRating: 2.3/10
Year of Release: 1980Year of Release: 1980
USAProduced in: USA
Arpointeu - 2004
RatingRating: 6.2/10
Year of Release: 2004Year of Release: 2004
South KoreaProduced in: South Korea
Pray for Morning - 2006
RatingRating: 4.8/10
Year of Release: 2006Year of Release: 2006
USAProduced in: USA
Jack Be Nimble - 1993
RatingRating: 6.1/10
Year of Release: 1993Year of Release: 1993
New ZealandProduced in: New Zealand
Predator Island - 2005
RatingRating: 2.3/10
Year of Release: 2005Year of Release: 2005
USAProduced in: USA
The Lost - 2006
RatingRating: 5.9/10
Year of Release: 2006Year of Release: 2006
USAProduced in: USA
Jack the Ripper - 1959
RatingRating: 6.0/10
Year of Release: 1959Year of Release: 1959
UKProduced in: UK
The Presence - 2010
RatingRating: 4.4/10
Year of Release: 2010Year of Release: 2010
USAProduced in: USA
Presence of Mind - 1999
RatingRating: 5.5/10
Year of Release: 1999Year of Release: 1999
Spain, USAProduced in: Spain, USA
Prey - 1978
RatingRating: 5.1/10
Year of Release: 1978Year of Release: 1978
UKProduced in: UK
The Promise Keeper - 2006
RatingRating: 4.5/10
Year of Release: 2006Year of Release: 2006
USAProduced in: USA
Prophecy - 1979
RatingRating: 5.0/10
Year of Release: 1979Year of Release: 1979
USAProduced in: USA
The Prophecy II - 1998
RatingRating: 5.5/10
Year of Release: 1998Year of Release: 1998
USAProduced in: USA
The Rawhide Terror - 1934
RatingRating: 3.9/10
Year of Release: 1934Year of Release: 1934
USAProduced in: USA
Prisoner - 2007
RatingRating: 4.7/10
Year of Release: 2007Year of Release: 2007
USAProduced in: USA
Psyclops - 2002
RatingRating: 5.2/10
Year of Release: 2002Year of Release: 2002
USAProduced in: USA
Pulse 3 - 2008
RatingRating: 3.9/10
Year of Release: 2008Year of Release: 2008
USAProduced in: USA
Pumpkinhead: Blood Feud - 2007
RatingRating: 4.4/10
Year of Release: 2007Year of Release: 2007
UK, Romania, USAProduced in: UK, Romania, USA
Puppet Master II - 1991
RatingRating: 5.0/10
Year of Release: 1991Year of Release: 1991
USAProduced in: USA
Puppetmaster - 1989
RatingRating: 5.3/10
Year of Release: 1989Year of Release: 1989
USAProduced in: USA
Puppet Master 4 - 1993
RatingRating: 4.8/10
Year of Release: 1993Year of Release: 1993
USAProduced in: USA
Horrors of War - 2006
RatingRating: 3.2/10
Year of Release: 2006Year of Release: 2006
USAProduced in: USA
Queen Cobra - 2007
RatingRating: 3.5/10
Year of Release: 2007Year of Release: 2007
USAProduced in: USA
Maniac - 1980
RatingRating: 6.3/10
Year of Release: 1980Year of Release: 1980
USAProduced in: USA
The Unborn - 1991
RatingRating: 3.6/10
Year of Release: 1991Year of Release: 1991
USAProduced in: USA
The Unborn - 2003
RatingRating: 6.0/10
Year of Release: 2003Year of Release: 2003
Tanzania, ThailandProduced in: Tanzania, Thailand
New actorsNew actors
More genresMore genres
Last searchesLast searches
English Belarusian Bulgarian Czech Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Macedonian Malay Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Swedish Thai Filipino Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)